ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η 1 ημέρα υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα. (Ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης κατά την ημερομηνία αναχώρησης.)
Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα σε εκπρόσωπο της ASV RENTAL CARS κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα (max+1 ώρα) και τοποθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της ASV RENTAL CARS. Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της μιας ώρας από την αναγραφόμενη και έως τις 3 πρώτες ώρες χρεώνονται με το 50% του ημερήσιου μισθώματος ενώ πλέον των 3 ωρών χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.
Καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή και δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση διαφοράς.
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και την παράδοση του οχήματος σε εκπρόσωπο της ASV RENTAL CARS για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές και για τις οποίες υποχρεούται να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, διαφορετικά η χρέωση του ποσού της κλήσεως/παραβάσεως συν εξόδων διαχείρισης 15,00 €, θα γίνει από την εταιρία μας είτε μετά την δήλωση της παράβασης από τον ίδιο κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος, είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή δημοτικές αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές.
Ο μισθωτής υποχρεούται να επιθεωρήσει το όχημα (εσωτερικά και εξωτερικά, να υποδείξει τυχόν ζημιές του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημιών έμπροσθεν και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
Η ασφάλεια του οχήματος που περιλαμβάνεται εντός του μισθώματος καλύπτει τα ακόλουθα:
Α) θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, μη επιβαινόντων επί του οχήματος, Β) υλικές ζημιές τρίτων, Γ) θραύση κρυστάλλων.
Σε περίπτωση που ο μισθωτής εμπλακεί σε ατύχημα κατόπιν υπαιτιότητάς του είτε και εν άγνοία του (ανεξάρτητα από την κάλυψη που έχει αποδεχτεί) και προκειμένου να υποβληθεί δήλωση στην ασφαλιστική εταιρία επιβαρύνεται με το ποσό του 30% των ετήσιων ασφαλίστρων με ελάχιστο ποσό 100,00€ καθώς και το ποσό των 25,21€ + φπα 24% ως έξοδα φακέλου ατυχήματος.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση ατυχήματος (πρόσκρουση, εκτροπή κλπ.) ή ζημιάς (γρατζουνιές, χαράγματα κλπ.) και με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Τροχαία (τηλ. 100) και η ASV RENTAL CARS, και κατά την επιστροφή του οχήματος να προσκομίζεται το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος που συντάχθηκε από την Τροχαία και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των προκληθέντων ζημιών και αντίστοιχων ημεραργιών, ακόμη και εάν είχε αποδεχτεί την Α.Ε.Ζ ή “C.D.W.”.
Ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του από οποιαδήποτε ζημιά του οχήματος στο ποσό 400.00€ + Φ.Π.Α 24% (ή αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος, με μέγιστη απαλλαγή τα 1.500,00€ + Φ.Π.Α 24%) εφόσον αποδεχτεί εκ των προτέρων ενυπογράφως την ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.”.
Το κόστος της Απαλλαγής Ζημιών για τις κατηγορίες A, B, C, D, E ορίζεται σε 5,00 €/ημέρα για τις κατηγορίες E, F, K σε 10,00 €/ημέρα ενώ για τις κατηγορίες M, N, O σε 15,00 €/ημέρα.
Η απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών ή “C.D.W.” δεν έχει καμία ισχύ, ακόμη και εάν έχει συμφωνηθεί και αποδεχτεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
Συμμετοχή σε αγώνες ή έλξη οχημάτων, τρέιλερ και άλλων ρυμουλκούμενων.
Προς φόρτωση πραγμάτων πέραν της ικανότητας του οχήματος την οριζόμενη εκ του κατασκευαστή.
Μονομερή συναίνεση ευθύνης εκ μέρους του μισθωτή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς άμεση ενημέρωση της ASV RENTAL CARS και της παρουσίας απαραιτήτως της Τροχαίας (τηλ. 100) για παροχή αντίγραφου Δελτίου Συμβάντων.
Λειτουργία του οχήματος από οποιοδήποτε τρίτο άτομο (έστω και κάτοχο Άδειας Οδήγησης) μη δηλωθέντα εμπρόσθεν, ανεξάρτητα με την σχέση του προς τον μισθωτή.
Λειτουργία του οχήματος από μισθωτή ευρισκόμενο υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
Λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. της Ελληνικής Επικρατείας ή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβάτες ή και τρίτα πρόσωπα.
Λειτουργία του οχήματος σε μη βατές οδούς (μη ασφαλτοστρωμένους)
Λειτουργία του οχήματος προς μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου
Λειτουργία του οχήματος δια κάθε παράνομη ή εγκληματική ενέργεια συμφώνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
Λειτουργία του οχήματος προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτα άτομα.

Ρητός εξαιρούνται της απαλλαγής η καταστροφή ή η απώλεια ελαστικών, ζαντών ή τάσια τροχών, κρύσταλλα και τζάμια, ηχητικό σύστημα (RCD, DVD), κεραίες, όργανα καθώς και το κάτω μέρος του οχήματος εκτός συνεπεία ατυχήματος. Επίσης δεν καλύπτεται το εσωτερικό (κάψιμο, σκίσιμο ή λέρωμα ταπετσαρίας) του οχήματος.
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις επισκευής και αποκατάστασης ζημιών, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή πέραν των συνεργατών της ASV RENTAL CARS, πλην της Επίσημης και Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος, υπολογιζόμενου όμως του χρόνου ημεραργιών σε βάρος του μισθωτή.
Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο 24% επί του μισθώματος.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθωτή και αποφυγή καθυστερήσεων το όχημα πρέπει να επιστρέφεται καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση 15,00 € για τον καθαρισμό και έλεγχο. Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση 75,00 €.
Καθαρισμό εσωτερικού/ταπετσαρίας απαιτούν χρεώσεις με ελάχιστο τα 60,00 €.
Η ποσότητα καυσίμων αναγράφεται κατά την παράδοση του οχήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την επιστροφή. Μικρότερη ποσότητα κατά την παράδοση/επιστροφή δημιουργεί χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε και της κατηγορίας του αυτοκίνητου καθώς και ποσό 3,00 € για υπηρεσία αναπλήρωσης.
Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δέσμευση επιστροφής χρημάτων πλην συμψηφισμού σε επομένη ενοικίαση.
Παραδόσεις ή παραλαβές εκτελούνται άνευ χρέωσης στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό καθώς και στον επιβατικό λιμένα της Θεσσαλονίκης (Δευτέρα έως Σάββατο 09:00 – 21:00)
Με χρέωση 4,50€ σε ξενοδοχεία εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης
Με χρέωση 7,50€ σε ξενοδοχεία εντός προαστίων (Περαία, Πανόραμα)
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με φόρο 24%
Νυκτερινές παραδόσεις – παραλαβές εκτός των ωρών λειτουργίας ή Κυριακές επιβαρύνονται με 16,00 € + φόρο 24%
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αίτησης παροχής Οδικής Βοήθειας, ο μισθωτής μπορεί να επικοινωνεί με …………………………………………………………………………………..σε 24ωρη βάση. Η παροχή Οδικής Βοήθειας δεν λειτούργει σε νησιωτική χώρα εφόσον δεν έχει δηλωθεί εξ αρχής και υπεύθυνος για τον επαναπατρισμό του οχήματος θεωρείται ο μισθωτής, με δικά του έξοδα.
Φόρτωση σε πλοίο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της ASV RENTAL CARS, διαφορετικά ο μισθωτής θεωρείται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τυχόν ζημιά ή φθορά που πιθανόν να συμβεί εν πλω, ακόμη και εάν είχε αποδεχτεί την ρήτρα Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.
Οδήγηση εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Εταιρείας και έκδοση Πράσινης Κάρτας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ισχύουν οι παρακάτω όροι:
* Καμία χρέωση για ακύρωση έως 7 μέρες πριν την παράδοση του αυτοκινήτου. Γίνετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
* Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 7 μέρες αλλά και 24 ώρες πριν την παράδοση, θα υπάρχει χρέωση με 20% της συνολικής αξίας της κράτησής σας.
* Ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες από την ώρα παράδοσης δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων.
Το αίτημα της ακύρωσης αρχίζει να ισχύει από την πρώτη ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου μας (συμπεριλαμβανομένου των αργιών) και όχι από την ώρα που στείλατε το αίτημα ακύρωσης.

Ιστοσελίδα Όροι Χρήσης
Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει κάθε πρόγραμμα συσκευής ή λογισμικού για την άμεση ή έμμεση διασύνδεση, ή να προσπαθήσει να διασυνδεθεί, με αυτή την ιστοσελίδα για να ανακτήσει το περιεχόμενο ή και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Απαγορεύεται επίσης να παρέμβει ηλεκτρονικά η με κάθε άλλο τρόπο, στην κανονική λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, οποιαδήποτε δραστηριότητα που θεωρούμε αδικαιολόγητη και «βαραίνει» τη ροή της ιστοσελίδας μας ή καθιστά αυτή δύσχρηστη ή αδύνατη προς χρήση από άλλους πελάτες μας ή το λοιπό αγοραστικό κοινό θα τερματιστεί πάραυτα. Παρακολουθούμε συνεχώς όλους κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, καθώς και τις δραστηριότητες όλων των αυτοματοποιημένων συστημάτων ή των προσώπων που διεξάγουν παράλογο ποσό αναζητήσεων, με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες ή / και τις τιμές. Τα συστήματα αυτά θα μπλοκαριστούν από τις ιστοσελίδες μας όπως και τα πρόσωπα. Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Παραπέρα δικαιούμαστε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας στα ποινικά ή αστικά δικαστήρια και να ζητήσουμε την άρση της προσβολής αυτής αλλά και τυχόν ζημία που έχουμε υποστεί από την δόλια αυτή δραστηριότητα.

ΠΑ. Πολιτική απορρήτου

ΠΑ.1. Η Asvrentalcars αναγνωρίζει και εκτιμά τη σπουδαιότητα της υπεύθυνης χρήσης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Συνεπώς, η Asvrentalcars είναι πολύ προσεκτική με τα προσωπικά στοιχεία, λαμβάνοντας μέτρα για να τα διατηρήσει ασφαλή και να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται μόνο για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της. Οποιαδήποτε στοιχεία που παρέχονται από εσάς στην Asvrentalcars θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους των Νόμων περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΑ.2. Για να επεξεργαστούμε μια κράτησή σας, χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, την υπηκοότητα, το φύλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.α. Επίσης, χρειαζόμαστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχετε το όχημα ενοικίασης σας όταν καταβάλλετε το τίμημα ή/και την προκαταβολή για την ενοικίαση. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης συγκατατίθεστε ώστε η Asvrentalcars να διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία σας για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της ενοικίασης οχήματος σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και της γνωστοποίησης των προσωπικών στοιχείων σας σε παροχέα ενοικίασης οχημάτων όταν κλείνετε ένα όχημα ενοικίασης από τον εν λόγω παροχέα ενοικίασης οχημάτων χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.Απαιτείται να αποστείλουμε στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων τα στοιχεία με τα οποία κλείσατε τις υπηρεσίες οχήματος ενοικίασης έτσι ώστε ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων να γνωρίζει ποιοι είστε και πότε θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων του. Δίνουμε το όνομα, την υπηκοότητα, το φύλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,και φυσικά, τα στοιχεία της κράτησής σας. Ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων χρειάζεται τα στοιχεία αυτά για να αποδεχτεί μια επιβεβαιωμένη κράτηση από εσάς. Για λόγους ασφαλείας, στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων δεν επικοινωνούμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

ΠΑ.3. Η Asvrentalcars κατά την υλοποίηση διαφημιστικών καμπανιών ενδέχεται να χρησιμοποιεί περιστασιακά cookies για την αναγνώριση των αναγκών του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Asvrentalcars είναι μικρά αρχεία μη επιβλαβή για τα συστήματα Η/Υ τα οποία αποθηκεύονται στο σύστημα κάθε επισκέπτη ώστε να αναγνωρίζονται οι ανάγκες του στον ιστότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις των επισκεπτών ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημιστικών προσφορών που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν. Επίσης ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή και προώθηση διαφημιστικών καμπανιών μέσω κειμένου ή εικόνων. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν αυτές τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων στο διαδίκτυο.
Η Asvrentalcars και οι δικτυακοί τόποι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα cookie (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookie τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Τα cookies δεν λαμβάνουν πληροφορίες οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από το σύστημα του επισκέπτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης χρήση των cookies γίνεται για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι περιοχές, στις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.Asvrentalcars.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να προβεί στις ρυθμίσεις του διακομιστή του ώστε να μην δέχεται cookie είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Εναλλακτικά μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα ρύθμισης διαφημίσεων (www.google.com/ads/preferences) ή να εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) εξαίρεσης διαφημίσεων για προγράμματα περιήγησης.

ΠΑ.4. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όπου αυτή η μηχανή κρατήσεων σας παραπέμπει σε κάποιον άλλο ιστότοπο, η Asvrentalcars δεν έχει κανέναν έλεγχο στον εν λόγω άλλο ιστότοπο. Συνεπώς, η Asvrentalcars δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ελεγκτής του εν λόγω ιστοτόπου θα σεβαστεί το απόρρητό σας με τον ίδιο τρόπο όπως η Asvrentalcars.Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μόνο για την αποστολή σε εσάς μιας επιβεβαίωσης των κρατήσεών σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο που συνδέεται άμεσα με την κράτησή σας, ή περιστασιακά για να σας ενημερώσουμε για τις νέες δυνατότητες της μηχανής κρατήσεων. Χρησιμοποιούμε τον αριθμό τηλεφώνου σας μόνο για να επικοινωνήσουμε επειγόντως μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κράτησή σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των στοιχείων που διατηρούμε για εσάς και να ζητήσετε να διορθωθούν οι ανακρίβειες που περιέχονται στα στοιχεία.Περιστασιακά, ενδέχεται να παρέχουμε στατιστικές για τους πελάτες μας σε τρίτα μέρη όπως οι παροχείς ενοικίασης οχημάτων ή άλλοι πράκτορες. Αυτές οι στατιστικές δεν περιέχουν ποτέ προσωπικά προσδιοριστικά στοιχεία.

ΠΑ.5. Η Asvrentalcars, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι συγγενείς εταιρείες ή οι άλλοι αντιπρόσωποί της και οι αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές εταιρείες τους δεν φέρουν ευθύνη σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις, έκτακτες ανάγκες, απαιτήσεις, αιτίες αγωγής, ζημίες, απώλειες, έξοδα που περιλαμβάνουν ενδεικτικά λογικές αμοιβές δικηγόρων και δαπάνες άσκησης αγωγής που προκύπτουν από ή που σχετίζονται με τη χρήση ή/και τη διάδοση των προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με εσάς σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου και την συγκατάθεσή σας.

ΠΑ.6. Η Asvrentalcars διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τροποποιεί αυτή τη δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου για τυχόν τροποποιήσεις.

Κράτηση
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα και την περάτωση της διαδικασίας, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην ASV RENTAL CARS να παράσχει υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Ασφάλεια συναλλαγών
Η Τράπεζα EUROBANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντάς σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, δίνετε την εντολή να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της παραγγελίας σας. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία της εντολής από την EUROBANK, και το ποσό της χρέωσης θα αποτελεί καταβολή έναντι της αξίας μίσθωσης του αυτοκινήτου που αναφέρεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο και με δική της ευθύνη, η ASV RENTAL CARS δεν μπορέσει να κάνει αποδεκτή την κράτηση, τότε το ποσό χρέωσης επιστρέφεται στην ίδια κάρτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης με δική του ευθύνη ακυρώσει την κράτηση, τότε από το ποσό της επιστροφής παρακρατείται το ακυρωτικό τέλος που προβλέπεται παραπάνω.
Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η EUROBANK ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL από την Geotrust (Secure Socket Layer). Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία. Οι συναλλαγές με Visa και MasterCard έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα προγράμματα πιστοποίησης 3D-Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode).
Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Τρόποι Πληρωμής
Μέσω πιστωτικής κάρτας
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.
Η ASV RENTAL CARS δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας και μόνο, δεκτές γίνονται οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες όλων των Visa, Mastercard.